Gebruikersvoorwaarden

www.pehade.be (“de Website”) wordt beheerd door Pehade bvba. De Website wordt aangeboden vanuit België door de BVBA Pehade  (“onze” en “wij”). Wij zijn een in België gevestigd bedrijf. We zijn gevestigd in de Emile Verhaerenlaan 14, 8620 Nieuwpoort,, en ons BTW nummer is BE 0811.833.481. Per e-mail kun je ons bereiken op info@pehade.be

Hieronder volgen de voorwaarden (de “gebruikersvoorwaarden”) voor het gebruik door eindgebruikers van onze Website.

PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER
1.1 Je mag:

 • Deze Website (of enig deel daarvan) niet gebruiken voor illegale doeleinden en dient bij het gebruik daarvan alle van toepassing zijnde regelgeving in acht te nemen;
 • door middel van deze Website (i) geen computervirussen, macrovirussen, trojan horses, worms of iets anders dat is bedoeld om het normale functioneren van een computer te verstoren of onderbreken uploaden of doorgeven, of (ii) materiaal uploaden of doorgeven dat lasterlijk of beledigend is, of obsceen of bedreigend of voor iemand ergernis, overlast of onnodige angst kan opleveren;
 • de Website niet gebruiken op een manier waardoor (i) de Website wordt onderbroken, beschadigd, minder effectief wordt of de effectiviteit of functionaliteit van
 • de Website op enige andere manier wordt aangetast of (ii) de rechten van mensen of bedrijven (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten, geheimhoudingsrechten of privacy) worden aangetast of geschonden;
 • krijgen tot enig deel of onderdeel van de Website;
 • niet enig deel van de Website kopiëren of distribueren via welk medium dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en
 • niet enig deel van de Website wijzigen of aanpassen anders dan nodig om de Website voor het eigenlijke doel te gebruiken.

1.2 Je gaat ermee akkoord dat in het geval dat je een recht, vordering of rechtsgrond hebt ten opzichte van een eindgebruiker van de Website ontstaan door het gebruik van de Website door die eindgebruiker, je dit recht of die vordering zelfstandig zult uitoefenen zonder onze hulp.

1.3 Je gebruikt de Website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

ONZE RECHTEN
2.1 Wij behouden ons het recht voor:De Website (of enig deel daarvan) tijdelijk of voorgoed te wijzigen of in te trekken met of zonder vooraankondiging en je stemt er hierbij mee in dat wij ten opzichte van jou of derden niet aansprakelijk zijn voor het wijzigen of intrekken van de Website; en/of
deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen je middels de Website tijdig informeren over dergelijke wijzigingen. Je kan slechts na de wijzigingen van de Website gebruik maken indien je uitdrukkelijk met deze wijzigingen middels het aankruisen van het acceptatie aanvinkhokje akkoord bent gegaan. Als je niet akkoord gaat met een wijziging van de gebruikersvoorwaarden, moet je onmiddellijk ophouden de Website te gebruiken; en/of
alle met de Website verband houdende activiteiten en inhoud te controleren. We hebben het recht elke melding van misbruik van deze gebruikersvoorwaarden of klachten betreffende de Website te onderzoeken en actie te ondernemen indien nodig (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het geven van waarschuwingen of het opschorten, beëindigen of stellen van voorwaarden aan je toegang tot de Website en/of het verwijderen van materiaal van de Website).

2.2 We zullen al het redelijke in het werk stellen om de Website te onderhouden. De Website zal van tijd tot tijd worden gewijzigd. Je hebt geen recht op vergoeding omdat je een gedeelte van de Website niet kunt gebruiken omdat de Website of een deel daarvan het om enige reden niet doet, is opgeschort of is ingetrokken.

JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS
We behandelen jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacyverklaring van Pehade  BVBA.

Alle persoonlijke gegevens worden in de bestanden van Pehade opgenomen en uitsluitend door hen gebruikt in het kader van klantenbeheer en met het oog op de verkoop en de promotie van hun producten en diensten. Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Regentschapstraat 63 te 1000 Brussel). Eenieder heeft recht op inzage en verbetering van zijn persoonlijke gegevens.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
We kunnen links bieden naar andere Websites of bronnen. Je erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van externe sites of bronnen en direct noch indirect dergelijke externe sites of bronnen goedkeuren of verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het privacybeleid of de inhoud (waaronder mede begrepen eventuele misleidende of lasterlijke inhoud) op die Websites, waaronder mede begrepen (zonder enige beperking) advertenties, producten of andere op die Websites of bronnen aangeboden materialen of diensten, of voor de door of in verband met het gebruik of het afgaan op de inhoud van of op die Websites of bronnen aangeboden producten of diensten ontstane of vermeend ontstane schade, verlies of overtreding.

ACCOUNTS
Je hebt een account nodig om toegang te krijgen tot sommige delen van de Website. Je mag nooit een account van een andere gebruiker gebruiken zonder hun voorafgaande toestemming. Als je een account opzet bij ons, moet de door jouw gegeven informatie juist en volledig zijn. Jij bent als enige verantwoordelijk voor wat er met jouw account wordt gedaan, dus we raden je aan om je wachtwoord geheim te houden. Je moet ons onmiddellijk waarschuwen als je merkt dat iemand zonder jouw toestemming gebruik maakt van je account.

TOEGANKELIJKHEID
We nemen onze verantwoordelijkheid om de inhoud van de Website en software toegankelijk te maken serieus. Wij streven ernaar de site toegankelijk te maken voor mindervaliden en om aan de geldende regelgeving voor toegang te voldoen. Veel mindervalide internetgebruikers vinden het moeilijk om Websites eenvoudig te gebruiken door de manier waarop ze zijn ontworpen. Wij zijn bezig onze Websites te herzien en het ontwerp daarvan aan te passen om ze zo toegankelijk mogelijk te maken en ze bruikbaar te maken door de door mindervaliden gebruikte adaptieve technologie zoals screenreaders.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
7.1 HOEWEL WIJ AL HET MOGELIJKE IN HET WERK STELLEN OM DE JUISTHEID VAN ALLE DOOR ONS OP DE WEBSITE OPGENOMEN INFORMATIE TE CONTROLEREN, KUNNEN WIJ ER NIET VOOR INSTAAN, DIRECT OF INDIRECT, DAT DEZE WERKELIJK JUIST IS.

7.2 De Website wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis ter informatie en uitsluitend voor jouw persoonlijke gebruik zonder enige verklaring of goedkeuring van onze kant. Tenzij apart vermeld in specifiek voor een product of dienst geldende voorwaarden, geven wij geen enkele garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Website of door ons of namens ons op de Website aangeboden producten of diensten (zoals gratis softwaredownloads), waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties betreffende voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet–inbreukmakendheid, compatibiliteit, beveiliging, juistheid, toestand of volledigheid, of enige stilzwijgende garantie voortvloeiend uit verkoop, handel of gebruik.

7.3 Tenzij apart vermeld in specifiek voor een product of dienst geldende voorwaarden, geven wij geen enkele garantie dat de Website of de door of namens ons daarop aangeboden producten of diensten (zoals gratis softwaredownloads) aan je eisen voldoen of storingsvrij, tijdig, veilig en zonder fouten zullen functioneren, dat gebreken zullen worden hersteld, of dat de Website of de server waarop de Website wordt aangeboden of de door of namens ons aangeboden producten of diensten (zoals gratis softwaredownloads) vrij zijn van virussen of bugs en volledig functioneel, juist of betrouwbaar zijn. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verlies van inhoud of materiaal als gevolg van het uploaden of downloaden van de Website.

7.4 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden wordt je recht als consument naar Belgisch recht op geen enkele manier beperkt.

7.5 Met uitzondering van de verplichtingen die krachtens de privacyverklaring op ons rusten, erken je bij deze dat wij niet kunnen garanderen en daarom op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor de beveiliging van de Website of de daarop verstrekte informatie of de door jou van de Website gehaalde informatie.

7.6 Wij zijn op geen enkele manier contractueel, of op basis van onrechtmatige daad (waaronder mede begrepen zonder enige beperking, nalatigheid) verantwoordelijk voor:

 • Materiële schade (waaronder mede begrepen zonder enige beperking, derving van inkomsten, winstderving, het mislopen van contracten, zaken of verwachte besparingen); of
 • Verlies van goodwill of goede naam; of
 • eventuele bijzondere, indirecte of gevolgschade, op welke manier dan ook ontstaan en;
 • ongeacht of zulke schade door één van ons kon worden voorzien op de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond. 

VRIJWARING
JE STEMT HIERBIJ IN DAT JE VOLLEDIG AANSPRAKELIJK BENT (EN ONS VOLLEDIG VRIJWAART) VOOR AL ONZE VORDERINGEN, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE, VERLIEZEN EN (ON)KOSTEN, ZOALS JURIDISCHE KOSTEN, VOORVLOEIEND UIT JOUW SCHENDING VAN DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN, DAN WEL ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN VOORTVLOEIEND UIT JOUW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF GEBRUIK DOOR IEMAND ANDERS DIE DE WEBSITE BEZOEKT MET GEBRUIKMAKING VAN JOUW PC OF INTERNET-ACCOUNT.

INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN GEBRUIKSRECHTEN
9.1 Je erkent bij deze en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerk- en overige intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van en het materiaal op de Website te allen tijde ons eigendom blijft of dat van onze licentiegevers. Je mag dit materiaal uitsluitend gebruiken met onze uitdrukkelijke toestemming.

9.2 Je erkent bij deze en gaat ermee akkoord dat de inhoud van en het materiaal op de Website uitsluitend voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik ter beschikking wordt gesteld en dat je dit materiaal en de inhoud uitsluitend op één harde schijf voor dat doel mag downloaden. Enig ander gebruik is strikt verboden. Je gaat er mee akkoord dat je het materiaal en de inhoud niet zult (doen) kopiëren, verveelvoudigen, doorgeven, openbaar maken, uitzenden, verkopen, in licentie geven, vertonen, distribueren, exploiteren of op basis hiervan werken zult afleiden, noch een derde hierbij zult helpen of faciliteren.

9.3 Afgezien van je persoonsgegevens (zoals omschreven in onze privacyverklaring) zal geen van de door jou via de Website ingevoerde gegevens, in de vorm van commentaar, via een chatroom of anderszins, als vertrouwelijk worden behandeld en je erkent bij deze dat we dergelijke gegevens voor de doeleinden waarvoor deze gebruikersvoorwaarden gelden kunnen gebruiken.

9.4 We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in of met betrekking tot de Website en de inhoud daarvan.

MEDEDELINGEN
10.1 Eventuele mededelingen met betrekking tot deze gebruikersvoorwaarden kun je e-mailen aan info@pehade.be.

10.2 Een bewijs van verzending geldt niet als ontvangstbevestiging, hiervoor moet je een bevestiging van ons hebben gekregen. Wij streven ernaar die binnen vijf werkdagen na ontvangst te versturen. Bewaar deze bevestiging goed!

ALGEMEEN
11.1 Indien een bepaling van deze gebruikersvoorwaarden onrechtmatig, nietig of om andere redenen onuitvoerbaar blijkt, zal die bepaling als op zich zelf staand worden beschouwd en geen gevolgen hebben voor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden.

11.2 Deze gebruikersvoorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) bevatten de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot alle hierin genoemde onderwerpen en treden in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken tussen ons in dat opzicht. De uitleg van deze gebruikersvoorwaarden zal niet veranderen door enige door één van ons gegeven mondelinge uitleg of informatie. Door deze gebruikersvoorwaarden te aanvaarden, bevestig je dat je niet afgaat op een uitdrukkelijk niet hierin opgenomen verklaring en ga je ermee akkoord dat je geen rechtsmiddel hebt tegen een eventuele verkeerde voorstelling van zaken die geen onderdeel van deze gebruikersvoorwaarden uitmaakt. Geen van de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden heeft echter tot doel aansprakelijkheid uit te sluiten voor een frauduleuze verklaring of handeling.

11.3 Op deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De rechter in België zal bij uitsluiting bevoegd zijn tot het beslechten van een geschil. De Website wordt beheerd en staat onder controle van ons vanuit België. Wij garanderen niet dat de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.